Bouwprojecten zijn in de laatste decennia steeds complexer geworden. Door de gegroeide complexiteit is ook het aandeel van specialisten in het proces gegroeid. De projectcoördinatie en -voortgang is door deze uitgebreide specialisatie sterk onder druk komen te staan. Doelmatigheid, effectiviteit, kwaliteit en tijdigheid komen in het gedrang, de vele afstemmingsmomenten en een (dreigend) gebrek aan overzicht frustreren de voortgang.

Vibes Building Engineers biedt een bewezen alternatief dat maximaal inzet op samenwerking en doelmatigheid, gebaseerd op Integrated Project Delivery (IPD). Vibes Building Engineers heeft deze methode toegesneden op de Nederlandse markt onder de naam ‘Integrale Projectsamenwerking’.

De kern van Integrale Projectsamenwerking, die nadrukkelijk afwijkt van alle andere bekende varianten van projectaanpak: integraal ontwerpen en realiseren, in hechte samenwerking, geregeld in één gezamenlijke prestatieovereenkomst tussen de belangrijkste betrokkenen. Een methode die doelgerichter is dan traditionele methoden, met een duidelijk beter resultaat in efficiëntie, effectiviteit, tijd en kwaliteit.

Integrale Projectsamenwerking laat mensen en systemen samenwerken in een hecht en zeer intensief samenwerkingsproces. Het is een werkmethode die bijzonder effectief en efficiënt gebruik maakt van de talenten en inzichten van alle deelnemers. En: met een cruciaal en onderscheidend gereedschap: Building Information Modeling, beter bekend als BIM.

Door deze bijzondere vorm van samenwerking worden alle fasen van een ontwikkelingsproject in de bouw maximaal efficiënt doorlopen, met positieve effecten op kosten, kwaliteit en ontwikkel- en bouwtijd. Integrale Projectsamenwerking zet de sleutelpartijen – letterlijk – in één ruimte, waar ze op basis van respect en vertrouwen – en uiteraard een goed contract – als één team aan het project werken. Behalve de opdrachtgever/eigenaar, de architect, de engineer en de aannemer, worden andere partijen volledig open en met gezamenlijke besluitvorming geselecteerd.

Door de intensieve interdisciplinaire samenwerking wordt een gebouw compleet met installaties ontworpen tot in de laatste puntjes. Co-locatie maakt informatie delen eenvoudiger en biedt alle betrokken partijen de kans up-to-date informatie snel op te vragen en te delen. Samen stellen zij een Programma van Eisen (doelstelling) vast met objectieve eisen aan kwaliteit en prestaties.
Ook bepalen ze samen wat het project netto mag kosten en hoe lang het mag duren. De opbrengst van het project wordt gezamenlijk ingezet om tegenvallers uit te financieren en natuurlijk kunnen er ook meevallers zijn. De uiteindelijk winst voor iedereen wordt verdeeld op basis van de geleverde prestatie. Door deze werkwijze heeft iedereen dezelfde focus en commitment op kwaliteit en prestatie.

De voordelen op een rij:

  • écht samenwerken met afgesproken doel voor ogen
  • opdrachtgever samen met opdrachtnemers, gezamenlijk streven naar einddoelen in kosten, kwaliteit en tijd van realisatie en oplevering
  • financiële stimulans – partijen delen mee in succes en dragen fouten/falen gezamenlijk
  • En door dit alles, ten opzichte van reguliere projectaanpak: beter product, in kortere tijd gerealiseerd, tegen lagere kosten
Integrale-project-samenwerkingIntegrale-project-samenwerking-2
Couperus-balkon-detail

Traditioneel project

 

Integrale Project Samenwerking

Gefragmenteerd, samengesteld op basis van “precies als nodig” of “minimaal nodig”, sterk hiërarchisch, controle

Teams

Geïntegreerd team uit partijen met een belang, vroeg in het proces samengesteld, open en samenwerkingsgezind

Lineair, na elkaar, opgedeeld in stukken; kennis “precies als nodig”; informatie versnipperd; eilanden met kennis en expertise

Proces

Parallel en op meerdere niveaus; vroegtijdige bijdrage van kennis en expertise; informatie open en gedeeld; vertrouwen en respect

Individueel gemanaged, zo veel mogelijk overdragen aan anderen

Risico

Collectief gemanaged en gedeeld met anderen

Individueel vastgelegd; minimum inspanning voor maximaal rendement; (meestal) laagste kosten gedreven

Vergoeding / beloning

Team succes verbonden aan project succes, waarde gebaseerd

Document gebaseerd, 2-dimensionaal, analoog

Communicatie / technologie

Digitaal, virtueel; Bouwwerk Informatie Model (BIM, 3, 4, 5, n-dimensionaal)

Stimuleren van enkelvoudige inspanning; overdragen risico

Overeenkomst

Bevorderen, ondersteunen en stimuleren van multidisciplinaire open samenwerking; risicodeling